บริการตรวจอาคารประจำปี

"บริการตรวจสอบอาคารโดยวิศวกรมืออาชีพ ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร และ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตรวจอาคารจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ น.๐๓๕๙/๒๕๖๖ พร้อมรายงานคำแนะนำแก้ไขให้ใช้งานอาคารได้อย่างปลอดภัย"

 

อาคาร 9 ประเภทที่ต้องทำการตรวจสอบตามกฎหมาย

1.อาคารสูง หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
2.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง อาคารที่ ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคาร หรือส่วนใดของอาคารเป็น ที่อยู่อาศัยหรือประกอบ กิจการประเภทเดียวหรือ หลายประเภทโดยมีพื้นที่ รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
3.อาคารชุมนุมคน หมายถึง อาคาร หรือ ส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ ชุมนุมคนในปริมาณมากหรือได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
4.โรงมหรสพ หมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สําหรับ ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5.โรงแรม ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องต่ออาคารขึ้นไป
6.อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัวโดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละ ครอบครัว โดยมีพื้นที่ต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
7.อาคารโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และ มีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
8.ป้าย หมายถึง ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสําหรับติดตั้งป้ายซึ่งมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป
9.สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

 

  ขอใบเสนอราคา

 

 

Visitors: 67,651