คปอ.

กรุณากรอกข้อความ...

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ )

อบรม คปอ คือ หลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( คปอ ) เพื่อสอนให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คปอ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง

โดยหลักสูตรอบรม คปอ ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ หมวดวิชากฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และหมวดวิชาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเมื่อผู้เข้าอบรม คปอ สำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ และสามารถสมัครตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ ในสถานประกอบกิจการต่อไปได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- คณะกรรมการ คปอ

 

วิธีการฝึกอบรม

-บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

- ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง

- แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

 

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม

-วุฒิบัตรผ่านการอบรม

 

อบรมจป , อบรม จป หัวหน้างาน , อบรม จป บริหาร , อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน , อบรม จป Public , อบรม คปอ , อบรมความปลอดภัย

 

Visitors: 67,651