มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

หลักการและเหตุผล 

         ในปัจจุบัน พบว่าคนไทยป่วยโรคการสูญเสียการได้ยิน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี เฉลี่ยกว่า 3,000 คนต่อปี ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก การทำงานในพื้นเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ซึ่งปัญหาการทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังนั้น นอกจากการสูญเสียการได้ยินแล้วเสียงดังยังส่งผลเสียในด้านอื่นๆ เช่น เกิดการรบกวน การพูดคุย และกลบเสียงสัญญาณต่างๆ, ทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลง

         จากปัญหาดังกล่าว หน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดความสูญเสียการได้ยินของพนักงานได้โดย การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561 ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา การทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้

                     1) นโยบายอนุรักษ์การได้ยิน
                     2) การเฝ้าระวังเสียงดัง
                     3) การเฝ้าระวังการได้ยิน
                     4) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
                     5) การจัดทำและติดแผนผังแสดงระดับเสียง
                     6) การอบรมให้ความรู้
                     7) การประเมินและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

            ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึง ป้องกันและลดปัญหาอันตรายจากเสียงดัง หน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการ จึงจำเป็นต้องฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับพนักงาน ในเรื่องอันตรายจากเสียงดัง และการควบคุม ป้องกัน รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์

                  1) เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
                  2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
                  3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักและให้ความสาคัญต่อการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
                  4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจอันตรายของเสียงดัง และการควบคุม ป้องกัน รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

                 -พนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังที่ได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป
                 -พนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

 กำหนดการฝึกอบรมมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

               - ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบก่อนอบรม
              - ความรู้เกี่ยวกับเสียงและการได้ยิน กฎหมายด้านเสียงและมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
              - การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
              - ทำแบบทดสอบหลังอบรม

 

สนใจอบรม ติดต่อสอบถาม

Visitors: 67,674