อบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักการและเหตุผล        

          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 จึงกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของไฟ สาเหตุของเพลิงไหม้ และวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง ถูกวิธี

          2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องดับเพลิงได้ และสามารถเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

          ภาคทฤษฎี หัวข้อวิชาดังนี้

          1) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

          2) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

          3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

          4) การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ

          5) เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

          6) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

          7) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

          8) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

 

          ภาคปฏิบัติ

          1) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ

          2) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

          3) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี

          4) ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง

 

วิธีการอบรม : บรรยาย  ,  Case Study  และฝึกปฏิบัติจริง

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (6 ชม.)

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม : วุฒิบัตรผ่านการอบรม 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล : ผลการทดสอบก่อน – หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100%

 

อบรมดับเพลิงขั้นต้น ติดต่อ

Visitors: 67,651