ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

                                                         ภัยอันตรายจากไฟฟ้า 

ในปัจจุบันเราใช้ประโยชน์กับระบบไฟฟ้าอย่างมากมาย ซึ่งปฎิเสธไม่ได้เลยว่าในเเต่ละวันจะไม่มีการใช้ไฟฟ้า
การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าย่อมมีอันตรายอยู่เสมอ
จึงต้องเรียนรู้วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า อย่างถูกต้อง โดยจะต้องมีการจัดอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
มีความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
 
 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ติดต่อ

         
 
 
 
 
หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 

ตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2558 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้าหมวด 1 ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
โดยการอบรมเนื้อหาตรงกับประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 2 และ 
หมวด 2 ข้อ 3 ความสำคัญของการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ากับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ
ในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึง
เรื่องการทำงานคือ " ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก "

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

          2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า

          3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัย

 

เนื้อหาการอบรม

          1) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า

          2) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

          3) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          4) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น การทำงานในที่สูง การทำงานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย เป็นต้น

 

ระยะเวลาอบรม : 1วัน (6 ชั่วโมง)

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม : วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม

 

 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ติดต่อ

         

 
Visitors: 67,655