การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

      

 

     รถโฟร์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กำลังคน แต่รถโฟร์คลิฟท์ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทำงานที่แนบมากับรถโฟร์คลิฟท์ และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือโดยความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชำนาญ ขับด้วย ความประมาท คึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

     ดังนั้นพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ ควรที่จะได้รับการเรียนรู้ การฝึกทักษะความชำนาญในการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร

 

   
  วัตถุประสงค์  
 

 

  • เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์
  • เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจเช็คและบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
  • ฝึกฝนทักษะการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ที่ถูกวิธี

 

   
  คุณสมบัติผู้อบรม  
 

 

  • ผู้เกี่ยวข้องกับการขับขี่โฟร์คลิฟท์

 

   
   
   ระยะเวลาอบรม  
   
  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

 

Visitors: 67,674