การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPRเป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล
2.  ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้
3.  สามารถทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
4.  สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้
5.  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้

วิธีการอบรม

บรรยาย   สาธิตและฝึกปฏิบัติ   สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 

ระยะเวลาการอบรม

6 ชม.

สิ่งที่จะได้รับ

1. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. คู่มือประกอบการอบรม

 

Visitors: 67,671