ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้กรณีสารเคมีหกรั่วไหล

หลักการและเหตุผล

      ในการทำงานกับสารเคมีอันตราย  นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง  จะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของสารอันตรายในแต่ละประเภทที่ใช้ในการปฎิบัติงาน อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารอันตรายหลายกรณีเกิดขึ้น และเพิ่มความรุนแรงของการเกิดความสูญเสียอันเป็นผลเนื่องมาจากวิธีการจัดเก็บและขนย้ายที่ไม่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย  อีกทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารอันตราย  จะต้องมีความรู้ในเรื่องการตอบโต้เหตุการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด  ในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงอันตรายของสารอันตรายอย่างถ่องแท้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเครื่องหมาย  หรือป้ายสัญลักษณ์ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตราย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามารถตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอันตรายป้ายเตือนและฉลากที่ใช้ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย
 • การใช้ข้อมูลความปลอดภัยทางสารเคมี  (MSDS) เพื่อการบริหาจัดการด้านควาปลอดภัย
 • ข้อกำหนดในการขนย้ายและวิธีจัดเก็บสารอันตราย
 • ลักษณะของอาคารที่จัดเก็บ
 • วิธีการจัดเก็บแยกตามประเภทสารเคมี
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานสัมผัสกับสารเคมีอันตราย
 • การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการควบคุมการหกรั่ว
 • ฝึกปฎิบัติควบคุมการหกรั่วไหลในสนามฝึก

วิธีการอบรม

 • บรรยาย  ,  Case Study  และฝึกปฎิบัติจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตรายอย่างมีระบบและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสามารถโต้ตอบเหตุการณ์กรณีสารเคมีรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Visitors: 67,646