อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยนายจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวันเวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ณสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาและให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวันเวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

       ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงและอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้
                     (๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
                     (๒) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
                     (๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

 •    (๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
    (๒) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตายเกี่ยวกับไฟฟ้า
    (๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ                    

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 • วิศวกร,หัวหน้างาน,ช่าง,พนักงานฝ่ายผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือมีโอกาสสัมผัสกับไฟฟ้าลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้งตรวจสอบทดสอบซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกันกับระบบไฟฟ้าบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า

 

วิทยากรที่บรรยาย

 • มีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ระยะเวลาอบรม

 • 1วัน (6 ชั่วโมง)

หัวข้อบรรยาย

    ส่วนที่ 1 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
    ส่วนที่ 2 สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
    ส่วนที่ 3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

วิธีบรรยาย

 • บรรยาย,กรณีศึกษา /ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตราย

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %
 • ทดสอบก่อน-หลังการอบรม (คะแนนการทดสอบหลังการอบรมต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

         วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม


 
Visitors: 67,670