หลักสูตร LOCK OUT TAG OUT

หลักการและเหตุผล
Lock out & Tag out เป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรที่ช่วยส่งเสริมในการลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้ระบบที่เรียกว่า visual control มาใช้ในขณะที่มี ซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งระบบของเครื่องจักร เนื้อหาและเป้าหมายของหลักสูตร Lock out & Tag out จึงมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในระบบ Lock out & Tag out
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำระบบ Lock out & Tag out ไปใช้ในระบบปฏิบัติงานได้

เนื้อหาการอบรม
1) Lock out & Tag out คืออะไร? 
2) หลักการและกระบวนการ Lock out & Tag out
3) การใช้งาน Lock out & Tag out 

วิทยากร : วิศวกรไฟฟ้า / จป.วิชาชีพ

วิธีการอบรม: การบรรยาย , Workshop

ผู้เข้าร่วมอบรม:  จป.วิชาชีพ / วิศวกร / ช่าง / พนักงาน / หัวหน้างานของแต่ละแผนก / ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

 

   

อบรม Lock Out Tag Out ติดต่อ

 

 

Visitors: 64,844