ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

Flat environmental disaster with chemical radioactive hazardous waste

                                    ในปัจจุบันได้มีการนำสารเคมีมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหลายประเภท อาทิอาหาร น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา แต่ขณะเดียวกัน ก็สามารถก่อให้
              เกิดโทษต่อผู้ปฏิบัติงานได้ เช่นกัน หากมีการใช้และการจัดเก็บสารเคมีที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจลุกลามเกิดเป็นอุบัติภัย สารเคมีขั้นร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา เช่น การเกิดเพลิงไหม้การระเบิด
              การหกรั่วไหลของสารเคมีเป็นต้น

                                สิ่งที่ควรตระหนักเป็นสิ่งแรกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี คือ “ ความปลอดภัย ” หากพบสิ่งผิดปกติที่อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและส่วนรวมแล้วควรรีบดำเนินการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้การที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง
              ผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีที่ถูกต้อง ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมีควรปฏิบัติดังนี้

             

             ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารเคมีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

            1.1 ต้องได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย

            1.2 ควรศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่จะนำมาใช้งาน ดังนี้
                   1.2.1 ข้อมูลเบื้องต้นและอันตรายของสารเคมีศึกษาได้จาก Safety Data Sheet ( SDS ) ที่ผู้ผลิตเป็นผู้จัดทำ
                   1.2.2 สถานที่เก็บ และวิธีการเก็บรักษาสารเคมีที่เหมาะสม รวมถึงวิธีการเคลื่อนย้ายสารเคมีที่ถูกต้อง   

            1.3 ควรสวมใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุม เหมาะสม และรู้จักวิธีการใช้เครื่องป้องกันตนเอง ดังนี้
                   1.3.1 ควรสวมใส่เสื้อกาวน์แขนยาวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
                   1.3.2 ควรสวมใส่ถุงมือเพื่อป้องกับการซึมผ่านของสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
                   1.3.3 ควรสวมใส่แว่นตาเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา
                   1.3.4 ไม่ควรสวมใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น และรองเท้าแตะในการปฏิบัติงาน
                   1.3.5 ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับในระหว่างการปฏิบัติงาน

                            

             1.4 ควรทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เส้นทางออกจากห้องปฏิบัติการ วิธีปฏิบัติตนเมื่อ สัมผัสสารเคมีอันตราย รวมถึงแนวทางการจัดการของเสีย เป็นต้น

 

 อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ติดต่อ

 

Visitors: 64,845